Hormatly

Sizi “Sagdynlygyň we
Ruhubelentligiň ýylynyň”
7-nji aprelda tutuljak
Atajan bilen Şemşadyň
bagt toýunyň arzyly myhmany bolup,
maşgalamyzyň şatlygyny
paýlaşmaga çagyrýarys.
Toý dabarasynyň geçiriljek ýeri:
Ahal welaýatynyň, Kaka şäheriniň
"Çynar" Toý mekany, sagat 18:00
Hormatlamak bilen,
Şadurdyýewleriň maşgalasy!

Ýaşlar barada

Garaýew Atajan

Magtymguly adyndaky TDU-nyň talyby

Şadurdyýewa Şemşat

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň talyby

Toýa çenli galdy

Toýuň geçiriljek ýeri

"Toý Mekany" Restorany (Ýimpaşyň garşysynda)

Ýaşlar üçin gutlag sözleri